Euroopa ametiühingud toetavad Yana Toomi raportit

15/10/2019

Euroopa Ametiühingute Keskliit (ETUC) kutsus üles andma oma poolthääle Euroopa Parlamendis 10. oktoobril arutlusel olnud Yana Toomi raportile „Euroala sotsiaalpoliitika ja tööhõive“.

ETUCi sekretär Liina Carr kommenteerib: „Yana Toomi poolt koostatud raport on meie jaoks oluline, sest võitlus tasakaalustatud, õiglaste sotsiaalsete- ja majanduslike tingimuste eest on tegelikult täpselt meie tegevusvaldkond. Yana Toomi raport on liikumine õiges suunas. Raport annab ülevaate probleemidest, millega ka meie Euroopas kokku puutume. Meie eesmärkidega kokkulangev raport lihtsustab ka ametiühingute edasisi samme vastava seadusandluse loomisel. Loodavad seaduse eelnõud on ETUCi prioriteedid, millede hulgas on töötajate ja tööandjate vaheliste kollektiivlepingute mõjuvõimu tugevnemine, kvaliteetsete töökohtade loomine ja palju muud.“

„ETUC toetab ettepanekut kehtestada ELi tasandil õiglane miinimumpalk. Kuid meie seisukoht on, et miinimumpalga tõstmine saab toimuda vaid kollektiivlepingute suurenenud mõjuvõimu tulemusena" rõhutab Liina Carr, "muidu ETUCi liikmed õiglase miinimumpalga ideed toetada ei saa."

„Euroopa paremaks ja sotsiaalsemaks muutmiseks peaks vastu võtma direktiivi meeste- ja naiste palgaerinevuste likvideerimiseks ning direktiivi usaldusväärsuse ja rahalise seisundi kontrollimise kohta (Directive on Due diligence),“ arvab sekretär „samuti tuleks luua tegevusplaan Euroopa sotsiaalõiguste samba põhimõtete elluviimiseks ja hilisemaks kontrolliks, mis ulatuses täidavad liikmesriigid Euroopa Komisjoni soovitusi sotsiaalsete tingimuste parandamisel.“

Lisaks peab Euroopa Liit vastu võtma suurendatud seitsmeaastase eelarve ja looma fondi, mis aitaks rahaliselt siiani fossiilkütustest sõltuvaid piirkondi ja nende riikide üleminekut rohelisele energiale (see on ka Eesti jaoks oluline).

Euroopa Ametiühingute Keskliit (ETUC) esindab 45 miljonit töötajat 38 Euroopa riigist. Liitu kuulub 90 ametiühingute erialaliitu erinevatest maadest ja kümme Euroopa tasandi ametiühingute liitu. ETUC on ainus üleeuroopaline ühiskondlik organisatsioon, mis osaleb suuremate tööandjate ametiühingutega peetavatel sotsiaalpoliitilistel läbirääkimistel. ETUC teeb aktiivset koostööd Euroopa Parlamendi ja Euroopa Parlamendi liikmete fraktsioonidega, kes on avatud ametiühinguliikumisele ja toetavad ETUCi seisukohti.