Alimendid: mis on, mis tuleb, millega süda rahule jääb

03/11/2021

Kõigepealt olgu öeldud: alimentide ehk elatusraha arvestussüsteemi muutmist puudutav, laia kõlapinda leidnud seaduseelnõu ei ole veel seaduse jõudu omandanud. Oktoobris läks see valitsusse viimasele kooskõlastusringile, pärast mida suunatakse see Riigikogusse. Võttes arvesse praegust pandeemiaolukorda ja tulekul olevaid pühasid on vähe tõenäoline, et see seadus veel tänavu vastu võetakse.

See, et 1. jaanuarist 2022 muutuvad alimendid märksa väiksemaks ning varasemad kohtulahendused nende kohta vaadatakse ümber, ei ole praegu midagi muud kui lihtsalt jutud. Kõik jääb, nagu oli: alimentide  minimaalmäär võrdub poole valitsuse kehtestatud minimaalpalgaga. See tähendab, et tänavu moodustavad minimaalsed alimendid lapse kohta 292 eurot. 

Me oleme valmistanud ette Inimõiguste Teabekeskuse juristi Jelena Karžetskaja vastused küsimustele laste elatusraha kohta, mida inimesed on esitanud tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos.

Mu mehel on kolm last esimesest abielust ja ta maksab alimente. Meil sündis ühine laps. Seniseid alimente on nüüd väga problemaatiline maksta. Mida on selles olukorras võimalik teha?

Teie mees võib esitada kohtule avalduse alimentide summa vähendamiseks seoses uute asjaoludega. Riigilõivu niisuguste asjade puhul tasuda ei ole vaja. Avaldusele tuleb lisada dokumentaalselt kinnitatud andmed teie abikaasa neljanda lapse sündimise ning tema tulude kohta. Alimentide vähendamisele kolme lapse puhul võib loota, kui neljanda lapse jaoks jääb vähem raha kui igaühele vanematest lastest. Kohtuotsust on aga ette ära arvata võimatu, sest sellel juhul on tähtis mitte ainult lapse sündimise fakt, vaid ka isa tulumäär, samuti varem väljanõutud alimentide suurus.

Kui ma taotlesin kohtus lapsele alimente, siis lähtusin tollal kehtinud minimaalpalgast. Nüüd on selle määr tõusnud, järelikult on suurenenud ka minimaalsed alimendid. Olen kuulnud, et internetis on olemas avalduseblankett nende suurendamiseks. Kust oleks võimalik seda leida?

Avalduseblanketti alimentide määra muutmiseks on võimalik leida internetileheküljelt kohus.ee, alljaotusest, kus käsitletakse nõudeid dokumentide vormistamiseks. Seal tuleb valida hagiavalduse vorm lapsele elatise väljamõistmiseks. Ent tegelikult te palute alimentide määra muutmist. Nii kirjutagegi kohtule, et palute välja nõuda alimendid seadusega ettenähtud poole minimaalpalga ulatuses. Juhin aga tähelepanu sellele, et kohtule tuleb avaldus esitada vaid sel juhul, kui teie otsuses on fikseeritud konkreetne alimentide summa. Kui aga resolutsioonis on märgitud, et nõutakse välja summa, mis on võrdne poole riigis kehtestatud minimaalpalgaga, kuid mitte alla teatud summa, siis alimendid kasvavad automaatselt ja kohtu poole ei ole vaja pöörduda. 

Kohus otsustas, et ma pean maksma alimente, kuid kuna ma siis jäin tööta, ei olnud mul võimalik midagi maksta. Kohtutäitur nõuab võlga. Mida ma peaksin tegema?

Ütlen lühidalt: alimendid on pühad. Mõjuvaks põhjuseks nende summa oluliseks vähendamiseks või hoopis maksmise lõpetamiseks peetakse võib-olla ehk rasket haigust. Sellisel juhul tuleb pöörduda kohtu poole, kes langetab tõsiste dokumentide alusel vastava otsuse. Teile aga võin soovitada koostööd kohtutäiturita, et hoida ära kõigi teie pangakontode arestimist alates ühest eurost.

Mu endine naine kohtu kaudu alimente välja ei nõudnud. Kannan vastavalt suulisele kokkuleppele talle iga kuu lapse ülalpidamiseks seaduses ettenähtud minimaalse summa. Ma tahaksin aga seda muuta. Arvan, et pean maksma vähem, sest poole ajast veedab kooliealine laps ema, poole ajast aga minu juures. Kuidas võiks seda kõike vormistada?

Soovitan vormistada summa vähendamise paberil. Ei ole üldsegi vaja minna tingimata notari juurde. Piisab sellest, et kirjutada kokkuleppele alla digitaalselt või printida kokkulepe välja ja kirjutada alla. Seda võib teha tunnistajate juuresolekul. 

Mu lapse isa ei maksnud kümme aastat alimente. Hiljuti kirjutas ta kohtutäiturile kirja. Seoses sellega, et poeg on juba täiskasvanu, palub ta alimendivõla tühistada. Kas see on tõepoolest võimalik?

Kui alimendid olid määratud kohtuotsusega ja on kogunenud võlg, siis kohtutäitur seda maha kanda ei saa. Isegi vanema pankroti korral, kes kohtuotsuse kohaselt oli kohustatud maksma alimente, ei ole võimalik teda alimendivõlast vabastada. 

Mu laps on poolteiseaastane. Tema isa läks minu juurest ära. Lahutanud me veel ei ole. Kas ta peab maksma mulle alimente, kui ma istun lapsega kodus ja tööl ei käi?   

Seaduses on öeldud, et kui abikaasad ei ela koos, peab mees, kui naine ei ole suuteline töötama, maksma talle alimente, kuni nende laps saab kolmeaastaseks. Asi on vaid selles, et nende alimentide saamiseks tuleb teil kas sõlmida mehega liht- või notariaalne kokkulepe teile mingite alimentide maksmise kohta või pöörduda kohtu poole. Seal on vaja tõestada, et te ei saa minna tööle ja seepärast on alimendid teile nii vajalikud. Nende määra kehtestab kohus.

Kas isal on õigus pretendeerida alimentide summa vähendamisele, viidates sellele, et kaks-kolm päeva nädalas veedavad lapsed tema juures?

Tal on õigus nõuda kohtu kaudu alimentide vähendamist. Alati tuleb vaadata, kui palju aega veedavad lapsed selle vanema juures, kes maksab alimente. Ent otsuse langetamisel võtab kohus arvesse mitte ainult seda, vaid ka asjaolu, kes ja millises mahus tegelikult maksab vajalikud lastega seotud kulud.

Mu endine abikaasa sõitis ära Soome. Alimente ta lapsele ei maksa. Mida peaksin tegema?

Et kohtuotsust alimentide väljanõudmiseks täidetaks Soome territooriumil, tuleb teil võtta see kohtuotsus, saada kohtult täiendav sertifikaat selle kohta, lisada kalkulatsioon ja alimendivõlgade summa ning saata kõik selle Eesti justiitsministeeriumi vahendusel Soome. Dokumente ei ole vaja soome keelde tõlkida. 

Mu eksmees ei maksa alimente. Mulle soovitati peatada tema passi ja juhiloa kehtivus. Kohtutäituril ei ole samuti temalt midagi võtta … 

Kõik toimingud, mida loetlesite, tehakse kohtutäituri kaudu. Just tema esitab kohtule avalduse kinnisvara arestimise ja dokumentide kehtivuse peatamise kohta.

Jurist: kingitused lapsele ei tule arvesse

„Mis puutub lapsele makstavatesse alimentidesse, siis neid maksab lahus elav lapsevanem,“ selgitas jurist Jelena Karžetskaja. „Ei ole tähtsust, kas abielu teise vanemaga on lahutatud või mitte, kas vanemad olid ametlikus abielus või mitte. Kui vanem on kantud lapse sünnitunnistusele, kuid lapsega koos ei ela ja iga päev tema kasvatamises ei osale, siis tekib tal alimentide maksmise kohustus.

Alimente makstakse ettemaksu põhimõttel. See tähendab, et enne jooksva kuu lõppu peab lapsevanem maksma alimente järgmise kuu eest. Erandi moodustavad juhud, mil vanemad on kokku leppinud maksepäeva või selle päeva on määranud kohus.

On vaja mõista, et see on lapse raha. Seepärast näeb seadus ette ja kohtupraktika näitab, et esitada kohtule kuluaruannet minimaalsete alimentide ulatuses ei ole vaja. See aga tähendab, et lapsevanem, kes elab koos lapsega, ei ole kohustatud aru andma, millele on raha kulunud. Lapsevanemal, kes elab lapsest lahus, ei ole õigust sellist aruannet nõuda.

Väga tihti viitab lapsevanem, kes on kohustatud alimente maksma, lapsele tehtud kingitustele (näiteks arvutimängule või kallile nutiseadmele) või välisreisile koos temaga, mille võrra järgmise kuu alimentide summat peaks tema arvates vähendama. See arvamus on absoluutselt vale. Alimendid on raha, mis katavad lapse igapäevaseid vajalikke kulusid. Ilma selleta, mida ma loetlesin, laps elada ei saa. Ta ei saa elada toiduta, rõivasteta, katuseta pea kohal, arendavate huvialaringideta ega arstiabita, kui seda on vaja. Kingitusi, reise ja muud sellist peab kohus täiendavateks kuludeks, mis ei ole vajalikud, ja alimentide määra need ei mõjuta.“ 

Registreerimine tasuta juriidilistele telefonikonsultatsioonidele Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos toimub esmaspäeviti kell 9-12 telefonil 6720311.

Margarita Kornõševa,

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo nõunik

Foto: Kai Stachowiak / publicdomainpictures.net (CCO 1.0)