Pension: kuidas leida kadunud aastaid ja arvestada tööd eri riikides

01/02/2021

Tasuta juriidilised telefonikonsultatsioonid Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos jätkuvad. Taas pöördume tagasi teema juurde, mis puudutab meid juba praegu või siis tulevikus kindlasti.

Küsimustele vastab Inimõiguste Teabekeskuse jurist Jelena Karžetskaja.

Saan pensioni Venemaalt ja Eestilt, kuid kusagil ei ole mulle arvestatud kolme aastat teenistust Nõukogude Liidu sõjalaevastikus. Mind kutsuti teenima Eestist ja tagasi tulin samuti siia. Mida peaksin tegema, et need aastad siiski minu tööstaažile liidetaks?

Teie probleem ei eelda seni automaatset lahendust. Jah, meie seadusse on kirja pandud, et teenistus Nõukogude armees arvestatakse tööstaaži hulka, kui inimene kutsuti teenima Eestist ja ta pöördus pärast ka Eestisse tagasi. On veel aga olemas Eesti-Vene pensionileping, mille kohaselt staaži arvestab see riik, mille territooriumil inimene töötas või teenis.

See tähendab, et Eesti arvestab ajateenistuse aastaid, kui see toimus Eesti territooriumil. Teie aga teenisite väljaspool Eestit. Venemaa lähtub aga oma seadusest, milles on öeldud, et staaži arvestuse määrab koht kust inimene teenima kutsuti. Seepärast ollakse seal seisukohal, et pensionistaaži on kohustatud teile arvestama Eesti.

Selles olukorras tuleb alustada kirjalikust pöördumisest Venemaa pensionifondi poole ja nõuda, et teenistusaastaid arvestataks seoses sellega, et teenisite Vene Föderatsiooni territooriumil ning et vastavalt Eesti-Vene pensionilepingule arvestab väljatöötatud staaži konkreetse riigi territooriumil just tema.

Kui saate eitava vastuse, siis tuleb pöörduda samuti kirjalikult Eesti sotsiaalkindlustusameti poole, et teile arvestatakse teenistusaastad, kuna teid kutsuti armeesse Eestist ja pärast teenistust pöördusite siia tagasi. Kui Eestis samuti keeldutakse, jääb teile üle kaevata see keeldumine kohtusse.  

Mul on Eesti kodakondsus ja Eesti maksab mulle töövõimetuspensioni. Kui ma asun elama Venemaale, siis mis saab sellest pensionist? Eestis pean oma töövõimetust kinnitama iga kolme aasta tagant. Kas pärast pean hakkama selleks spetsiaalselt Venemaalt siia sõitma?

Niisugust pensioni maksab Eesti teile edasi. Teil tuleb ainult teatada meie sotsiaalkindlustusametile, kuhu nimelt see üle kanda. Muide, avalduse pensioni ülekandmise kohta võite esitada ka Venemaa pensionifondi kaudu.

Oma töövõime kaotuse määra kinnitamiseks aga tuleb teil tõepoolest sõita Eestisse. Venemaa vastavat ekspertiisi Eestis ei tunnustata, kuna hindamise põhimõtted ja kriteeriumid on kahel riigil erinevad. 

Nõukogude ajal veetsin palju aastaid vanglas, kus töötasin ausalt ja ületasin norme. Hiljuti sain teada, et selle tööstaaži eest mulle pensioni ei arvestata. Kuivõrd on see seaduslik?

Vangide tööaastaid vanglas ei arvestata tööstaažina. Õiguskantsler avaldas 15. detsembril 2015 oma järeldused seoses selle teemaga. Need on järgmised: esiteks viibib inimene vanglas siiski põhiliselt riigi ülalpidamisel ja seal ei maksta sotsiaalmaksu, mis tähendab, et vang ei ole osa kogumispensioni süsteemist, mis hiljem tagabki pensionide väljamaksmise; teiseks ei ole vanglatöö mõeldud iseenda ülalpidamiseks, vaid vangide sotsialiseerimiseks. Niisugune on kantsleri seisukoht.

Teie juhtumi puhul aga ei keela keegi esitada kaebust halduskohtusse ja vaadata, kuidas seal otsustatakse. Võtmeküsimus on: kas nõukogude ajal teenis vang endale pensioni või oli see töö eranditult kasvatuslik abinõu?

Palusin, et sotsiaalkindlustusametis tehtaks minu pensioni eelarvestus. Selgus, et ei arvestatud kuut aastat 2000. aastate algul, kuna mu tööandja ei olnud maksnud minu eest sotsiaalmaksu. Firmat ei ole enam ammu ja ka ülemused on juba siitilmast lahkunud. Kas on olemas mingeid variante, et need aastad siiski kaduma ei läheks?

Kahjuks niisuguseid variante ei ole. Paljud tegid neil aastatel tööandjatele mööndusi, päästes neid sotsiaalmaksust ja säilitades oma töökohti tulevase pensioni vähendamise hinnaga.

Lähemal ajal asun Venemaalt elama Eestisse. Saan Venemaa pensioni. Kui ma siin tööle hakkan, siis kas pean seda pensioni deklareerima?

Peate küll, sest teist saab Eesti alaline elanik, kes saab tulu väljastpoolt selle piire. Kas sellelt peab maksma tulumaksu, oleneb aastatulu suurusest.

  1. aastatel õppisin vabariikliku suunamisega Leningradis. Pärast kõrgkooli lõpetamist ma Eestisse tagasi ei tulnud. Elasin kuni 2012. aastani Venemaal, seejärel sõitsin siia. Eestis töötasin ligi kaks aastat. Ent instituudis õppimise aastaid minu pensionistaažis ei ole arvestatud. Miks nii?

Kuna teil ei ole piisavat tööstaaži Eesti vanaduspensioni saamiseks (miinimum 15 aastat), määrati pension teile Venemaal sealse seadusandluse alusel. Selle järgi õpinguaastaid tööstaaži hulka ei arvestata.

Kuidas saaksin kinnitada oma tööstaaži Irkutskis, kus ma nõukogude ajal töötasin, kui ettevõtet ei ole enam olemas?

Võin oma kogemuste varal öelda, et esiteks  võib kasutada internetti, kust proovida otsida ettevõtet, kus te töötasite. Teiseks on olemas linnaarhiiv, kuhu võib esitada järelepärimise ja teada saada, kus asuvad ettevõtte dokumendid. Kolmandaks on võimalik üritada leida tunnistajaid, kes töötasid koos teiega ja on suutelised seda kinnitama.

Olen pensionil. Kui ma asun elama Venemaale või Kõrgõzstani, siis mis minu pensionist saab?

Kui asute ümber Venemaale, siis vastavalt Eesti-Vene pensionilepingule hakkate saama  pensioni kord kvartalis ning sellest peetakse kinni tulumaks (20%). Kui sõidate Kõrgõzstani, siis tuleb arvestada asjaoluga, et pensionilepingut Eesti ja Kõrgõzstani vahel sõlmitud ei ole. Ümberasumisel riiki, mis ei kuulu Euroopa Liitu ja millel ei ole pensionikokkulepet Eestiga, võidakse mõned aastad pensionistaažist välja arvata. Informatsiooni selle kohta võib saada sotsiaalkindlustusametist.

Kui ma lähen Eestis ennetähtaegsele vanaduspensionile ja sõidan Venemaale, siis kui palju ma pensionis kaotan?

Venemaal teile ennetähtaegset vanaduspensioni ehk eelpensioni maksma ei hakata. Seal makstakse pensioni ainult siis, kui jõuate pensioniikka.

Minu pensionistaaži ei arvatud Nõukogude armees teenimise aastaid, kuigi mind kutsuti teenistusse Eestis ja ma tulin siia tagasi. Kas see on seaduslik?

Jah, see on seaduslik. Asi on selles, et te tulite Eestisse tagasi mitte kohe, vaid kaks aastat pärast demobiliseerumist. Need kaks aastat te töötasite Venemaal.

Sotsiaalkindlustusamet järgib oma aastatepikkust praktikat ja niisuguseid teenistusaastaid ei arvesta. Selle sätte tõlgendust võib muuda vaid kohtuotsus, kuid muidugi vaid siis, kui see on positiivne.

Olen ammu pensionil. Hakkasin aga mõtlema, et mul on nõukogude ajast veel ligi aasta staaži Lätis. Kas ma võin pretendeerida Läti pensionile?

See staaž teeniti välja enne 1999. aastat ning arvestati seega automaatselt Eesti pensioni hulka. Läti on valmis juhtumit eraldi läbi vaatama siis, kui tema territooriumil väljateenitud staaž ületab aastat.    

Kas pensioni määramisel arvestatakse kutsehaigusest tingitud invaliidsuse aastaid tööstaažina?

Ei arvestata. Eriti siis, kui kõne all on pensionile minek (nagu teie puhul) alates 1999. aastast. Sellest aastast peale kehtib uus pensionistaaži määramise süsteem. 

Jõuan poole aasta pärast pensioniikka, kuid olen juba 10 aastat töötanud Suurbritannias. Seal hakatakse pensioni saama 66-aastaselt ja ma tahaksin selleni töötada. Kas ma saan mitte minna Eesti vanaduspensionile, mida hakatakse maksma varem?

Saate küll. Ent Eesti pension ei takistaks kuidagi Inglismaal edasi töötamist.

Mis puutub maksustamisse, siis kuna te olete maksuresident seal, hakatakse Eesti territooriumil väljatöötatud pensionist kohe kinni pidama tulumaksu, kuna ei arvestata maksuvaba miinimumi.

Eesti ei käsita üldse teie staaži Suurbritannias pensionistaažina siin. See riik hakkab ise maksma teile väljateenitud pensioni.

Kui tulete Eestisse pärast välismaal töö lõpetamist, siis arvestatakse maksustamisel juba teie kogutulu ehk kaht pensioni. Sellest arvatakse maha maksuvaba miinimum (500 eurot). Summalt, mis sellest üle jääb, hakatakse võtma tulumaksu. Kui Suurbritannia hakkab teie pensioni maksustama, siis tuleb teil regulaarselt esitada meie maksuametnikele vastav dokument, et vältida topeltmaksustamist. 

Registreerimine tasuta juriidilistele telefonikonsultatsioonidele Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos toimub esmaspäeviti kell 9-12 telefonil 6720311.

Margarita Kornõševa, Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo nõunik

Foto: Kai Stachowiak / publicdomainpictures.net (CCO 1.0)