Mis saab Soodla veehoidlast? Vastus Yana Toomi arupärimisele

21/04/2023
Euroopa Parlamendi liige Yana Toom pöördus kaitseminister Hanno Pevkuri poole arupärimisega seoses Harjumaa Anija valla Raudoja küla elaniku kirjaga, mis vahendab samuti teiste elanike muret. 

„Tahan ka ise selgusele jõuda,“ kirjutas eurosaadik. „Vabariigi valitsus algatas 12.05.2022 korraldusega nr 147 Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Riigi eriplaneeringu koostamist ja KSH läbiviimist korraldab Kaitseministeerium. 

Ülalmainitud piirkonna elanik kirjeldab, et Kehra Rahvamajas toimunud Soodla harjutusvälja detailplaneeringu tutvustustamisel veehoidla lähedal asuvate majade elanikele olevat kõik elanikud kategooriliselt Kaitseministeeriumi poolt esitatud detailplaneeringu vastu, kuna selle kohaselt keelataks juurdepääs veehoidlale kõigile Eesti elanikele ning veehoidla ümber on kavas ehitada 100 hoonet kõrgusega 30 m ja üldpinnaga 150 000 m2. Vastavalt sellele raiutakse veehoidla ümbruses mets maha ning kasutatud vesi juhitakse majadest veehoidla lähedale, mis ähvardab veehoidlat reostada ja kuivatada.

Soovin teada, kas see jutt vastab tõele ja kuidas Kaitseministeerium kavatseb aidata kohalikel inimestel Soodla veehoidla päästa ja säästa seeläbi tallinnlaste veevarud, kuna veehoidla kuulub Tallinna linna pinnaveesüsteemi joogiveehaardesse.“

Vastus   

„Soodla harjutusväli on asutatud Vabariigi Valitsuse otsusega 2015. aastal ja kantud Harju maakonnaplaneeringule. Kuusalu valla koostatavas ja Anija valla kehtestatud üldplaneeringus on harjutusväli märgitud kui riigi eriplaneeringuga planeeritav harjutusväli. Soodla harjutusvälja vajadust ühes keskpolügooniga käsitleb ka riigikaitse arengukava. 

Soodla harjutusvälja arendamine on vajalik kaitseväe võimekuse suurendamiseks, näiteks mehhaniseeritud pataljoni väljaõppe läbiviimiseks ning erinevate laskeharjutuste tegemiseks, mis ei mahu ära kaitseväe keskpolügoonile. Tänasel päeval on harjutusväljad peaaegu täielikult hõivatud. Vajadustele vastavad harjutusväljad on Eesti kaitsevõime suurendamiseks kriitiliselt olulised. 

Soodla harjutusvälja (HV) arendusprogrammi kohaselt on vajalik rajada kolm laske- ja õppevälja pindaladega ca 1270 ha, ca 740 ha ja ca 520 ha. Lisaks rajatakse teid Soodla harjutusväljale, selle ühendamiseks keskpolügooniga ja harjutusväljast möödasõidu tagamiseks (idapoole). Harjutusväljale võib vajadusel rajada muid väljaõppeks vajalikke ehitisi, sh sillaületuskohti, vaatetorne, sildu, truupe, käsigranaadiheitekohti jms. Tulevikuvajadusi silmas pidades antakse planeeringuga õigus hoonete rajamiseks (näiteks teeninduslinnaku hoone, laod, garaažid, vaatetornid) ja tingimused nende rajamiseks. Võimalikud hooned on eeldatavalt valdavalt 1-2 korruselised. Maksimaalne kõrgus 30 m on kavandatud pidades silmas võimalikke vaatlustorne. Vajalikud tingimused selguvad keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) tulemusena. Kuna detailsed vajadused ei ole planeeringu koostamise ajal veel teada, täpsustakse võimaliku hoonestusega seotud trassid, sideühendused jms projekteerimise käigus. 

Harjutusvälja kasutamine ei tohi mõjutada veehaarde vee kvaliteeti ega vee taset. Mõjud veehoidlale hinnatakse KSH osana. Mõju hindamisel lähtutakse veeseaduse (VeeS) sätetest, mis reguleerivad tegevusi veehaarde sanitaarkaitsealal ja joogiveehaarde valglal (VeeS 6. jagu) ja riskihindamise ja -juhtimise (§ 852 ) nõudeid. KSH-ga kavandatakse meetmed oluliste mõjude vältimiseks ja leevendamiseks, sh vajadusel seoses metsala laiusega veehoidla ääres.

Soodla veehoidla ei ole avalik ega avalikult kasutatav veekogu, kuna kuulub Tallinna linna pinnaveesüsteemi veehaardesse. Soodla veehoidla kui pinnaveehaarde kasutamine on lubatud omanike (Tallinna Vesi, Eesti Vabariik, eraisik) loal. Joogiveehaarde riskihindamine on veeseadusega pandud vee-ettevõtte ülesandeks. Vastav riskihinnang peaks valmima kõige varem 2024. aastal. Oleme teadlikud Soodla veehoidla tähtsusest kohalike elanike, ettevõtjate ja turistide jaoks. Planeeringu põhilahenduse koostamise etapis analüüsime täpsustavalt võimalusi juurdepääsu avamiseks veehoidlale. Veehoidla on kogu ulatuses määratud harjutusvälja osaks, kuna veehoidlale ulatuvad relvade ja laskemoona ohualad, mille kasutamist on vajalik harjutusväljal õppida. 

Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringut puudutavad materjalid on leitavad planeeringu veebilehel: https://kaitseministeerium.ee/et/planeeringud/soodlaharjutusvali. Lähemal ajal on lisandumas planeeringu koostamise käigus tehtud ettepanekute koostöötabel, kus tuuakse esitatud ettepanekud ja Kaitseministeeriumi seisukohad nende arvestamise kohta; täiendavalt lisandub info korduma kippuvate küsimuste kohta, avaliku arutelud protokollid, täiendatud eskiis ja mõju hindamise programm. Värske info lisandumisest informeerime avalikkust ka tava-ja sotsiaalmeedias. 

Hanno Pevkur
Minister”

Foto: Circe Denyer / publicdomainpictures.net (CCO 1.0)