Suhted tööandjaga ‒ kõik on lahendatav

29/11/2021

Töölt lahti laskmine, koondamine, hüvitis, töövõimetus – kõik need võtmesõnad on pärit lugudest, mis seotud töötajate ja tööandjate vahelise suhtlemisega. Seda kinnitab kujukalt ka tasuta õigusnõustamine Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos.   

Vastab Inimõiguste Teabekeskuse jurist Jelena Karžetskaja. 

Töötan pealinna haiglas sanitarina. Kas tööandjal on õigus mind üle viia oma teise haiglasse ja isegi koroonaviiruse osakonda?

Kui lepingus ei ole teie töö tegemise kohana märgitud täpset aadresse, aga lihtsalt Tallinna linn, siis tööandjal on tõesti õigus teid Tallinna territooriumil üle viia oma teise haiglasse. Siin ei ole teie nõusolekut vaja.

Töötan lasteaias kasvatajana. Kuna venekeelne rühm suleti, pakuti mulle tööd lapsehoidjana eestikeelses lastesõimes; koondada mind ei taheta. Ma keeldusin. Mis mind nüüd ees ootab?

Tööandja pakkus teile töölepingu muutmist, kuid seda on võimalik teha ainult mõlema poole kokkuleppel. Kui te ei ole lapsehoidja ametikohaga nõus, saab rääkida ainult koondamisest (Töölepingu seaduse paragrahv 89). Võttes arvesse teie tööstaaži, on koondamise korral ette nähtud, et tööandja maksab teile ühe palgamäära, aga töötukassa kaks.      

Tööandja leidis minu asemele palju sobivama kandidaadi nagu öeldakse ja kavatseb mind koondada. Kas see on seadusjärgne?

Töötajat ei saa koondada ainult seetõttu, et tema kohale leiti mõni teine inimene. Koondamine korral peab esinema üks kahest olukorrast:

- kui ettevõttes toimub täielik töö ümberkorraldamine ja mingite ametikohtade likvideerimine;

- kui tööandja ei saa pakkuda varasemat töömahtu, aga töötaja ei ole väiksema mahuga nõus või kui tööandjal ei ole enam üldse sellist tööd pakkuda.   

Kui tööandja pakub teile väiksemat töömahtu ja teie sellega nõustute, tuleb see vormistada töölepingu muudatusena.  

Olen lapsehoolduspuhkusel. Kas tööandja saab mind koondada või töölt vabastada?

Sellises olukorras ei ole see üldse võimalik. Ainus erand on siis, kui firma likvideeritakse.   

Olen töötav pensionär ja töötanud ettevõttes rohkem kui 20 aastat. Nüüd valmistatakse ette ettevõtte likvideerimist ja inimesi hakatakse koondama. Mida on mul oodata?

Koondamise korral on teile ette nähtud toetus tööandjalt ühe palgamäära ulatuses või töötukassalt (sinna peate pöörduma pärast koondamist) kahe palgamäära ulatuses. 

Kas tööandjal on õigus mind töölt vabastada mind sellest teavitamata? Töötasin töölepingu alusel ning mulle pole märkusi tehtud. Töös tekkis paus ja tööandja palus oodata, mil tellimused hakkavad uuesti tulema. Kaks nädalat pärast lepingu lõpetamist teavitas Maksu- ja Tolliamet mind e-posti teel töölt lahti laskmisest.

Teid ei ole võimalik töölt lahti lasta lihtsalt töötamise registris kande muutmisega. Sellel registril ja sealsetel kannetel on ainult teavitav iseloom.

Töötajat on võimalik töölt lahti lasta ainult andes talle allkirja vastu kirjaliku teate töölepingu lõpetamise kohta. Kuna teile midagi sellist üle antud ei ole, tuleb järelikult pöörduda töövaidluskomisjoni teie töölepingu kehtivaks tunnistamiseks ja nimetatud aja eest töötasu nõudmiseks.

Millal võib tööandja lõpetada töölepingu katseajal töötajaga?

Kui töötaja ilmselgelt oma tööga toime ei tule.

Ma saan töövõimetustoetust, kuid sellega ei saa kuidagi ära elada. Kas ma võin teenida lisa nii, et ma ei jääks toetusest ilma?

Kui teil on fikseeritud osaline töövõime, on töötamine toetuse saamise kohustuslik tingimus.  

Kuigi puuduva töövõime korral seadus töökohustust ette ei näe, pole ka töötamise keeldu. Kui aga teie sissetulek eelnenud kuul ületab 90-kordset kehtivat päevamäära (praegu on see 1361 eurot), väheneb teie igakuise toetuse suurus proportsionaalselt. Teisisõnu, probleemideta võib teenida kuni 1361 eurot kuus.

Mees sai töövigastuse. Kuidas nõuda tööandjalt hüvitist?

Kõigepealt on ilmselt vaja töövigastus fikseerida. Näiteks võib selleks olla kiirabi registreeritud ülestähendus. Kiirabi peab teatama tööõnnetusest Tööinspektsioonile, kes on kohustatud selgitama välja süüdlase. Kui tehakse kindlaks, et töötaja tervisekahjustus on tekitatud tööandja süül, peab viimane hüvitama kannatanule kahju. Kui tööandja seda vabatahtlikult teha ei soovi, tuleb pöörduda kohtusse. Riik katab sellise tervisekahju ainult ühel juhul – kui tööandjat enam ei eksisteeri.    

Mind vabastati töölt terviseseisundi tõttu, kuid tervise kaotasin ma tööl, mille kohta on olemas ka arstlik otsus. Tahan, et tööandja maksaks hüvitist. Kuidas seda saavutada?  

Nagu ma saan aru on teil fikseeritud tööhaiguse esinemine. Nüüd peate esitama tööandjale avalduse, milles sisaldub olukorra kirjeldus, arstide järeldused ja nõudmine igakuise hüvitise maksmise kohta. See arvutatakse haigestumise tagajärjel tekkinud sissetuleku kaotuse alusel. Kui tööandja seda avaldust ignoreerib, jääb teil üle ainult kohtusse pöörduda.  

Mul on ametlikult kaks töökohta. Ühel neist sain trauma. Kõik vormistati, kuid kuidas pean tegutsema teisel töökohal töövõimetuslehega seoses?

Töövõimetuslehte ei vormistata ühe konkreetse tööandja järgi. See leht lihtsalt tunnistab seda, et teatava aja jooksul ei ole te võimeline töötama.

Kui töövõimetuslehel viibimise põhjuseks oli tööõnnetus, maksab Haigekassa töövõimetushüvitist teisest päevast inimese kogusissetuleku ja ülekantud sotsiaalmaksu alusel. Sellisel juhul ei kanna tööandjad mingit rahalist lisakoormust. Töövõimetust näevad nad ühises infosüsteemis, mistõttu saavad seda probleemideta arvesse võtta oma töötajatega seotud arvestuses. Kui tööandja keeldus töövõimetust kinnitamast, tuleb võtta ühendust Haigekassaga, kes kohustab teda seda tegema.     

Mind on tunnistatud puuduva töövõimega isikuks, olen juba neli kuud töövõimetuslehel ja praegu kavatsen töölepingu lõpetada, kuid võimaluse korral endale kahju tegemata. Õpetage mulle, kuidas seda teha!  

Kui te lepingu ise lõpetate, mingit toetust te ei saa ei tööandjalt ega ka töötukassalt. Seetõttu on eelistatav, kui lepingu lõpetab tööandja. Soovitan teil tööandjaga sellest rääkida. 

Millised on võimalused? Kui olete olnud töövõimetuslehel rohkem kui neli kuud, on see tööandjale teiega tööleping lõpetamise aluseks teie terviseseisundist tuleneva pikaajalise töövõimetuse tõttu. Teine võimalus on kirjutada tööandjale, et te ei saa enam oma tööd teha ja palute viia end kergemale tööle. Teie sõnul sellist tööd ei ole, mistõttu on tööandja jälle sunnitud lõpetama töölepingu terviseseisundi tõttu. Mõlemal juhul võite pöörduda töötukassasse ja saada toetust.        

Elektronposti teel tuli teade, et mind lasti töölt lahti tööluusi tõttu. Tegelikult olen töövõimetuslehel. Kas ma saan kuidagi seda tööandja otsust vaidlustada?

Töövõimetuslehel olevat inimest on võimalik töölt vabastada. Hoopis teine küsimus on see, et kui töölt puudumise põhjuseks on töövõimetusleht, siis sellise puudumise eest ei saa töölt lahti lasta.

Teate saamise hetkest on teil aega 30 päeva selle vaidlustamiseks töövaidluskomisjonis. Avaldusele tasub lisada töölt lahti laskmise teade ja arsti kinnitus teie töövõimetuslehel viibimise kohta.  

Sain tööandjalt hoiatuse, et ma rikun töölepingut. Kas ma pean kuidagi sellele reageerima?  

Iseenesest sellist hoiatust ei vaidlustata. Seda on võimalik vaidlustada, kui tööandja hakkab seda kasutama töölepingu lõpetamise alusena.

Kui te aga peate hoiatuses esitatud järeldusi ebaõigeteks, soovitan teil esitada kirjalik vastus, kus väljendate oma mittenõustumist. Töövaidluse tekkimise korral kujuneb teie esitatud vastusest tõend teie esialgse seisukoha kohta.     

Ma olen sageli haige ja tööandja andis karistuseks suulise korralduse viia mind madalamale ametikohale. Uuel kohal ei ole ma veel tööle asunud, sest pean tööandja sellist tegevust ebaseaduslikuks. Soovin töölepingu lõpetada. Kuidas seda teha mõistlikult?

Töölepingu lõpetamiseks võite kirjutada avalduse omal soovil töölt lahkumise kohta (sellisel juhul jääte ilma töötukassa kuuekuulisest toetusest) või lahkuda terviseseisundi või tööandjapoolse olulise rikkumise tõttu. Rikkumine on ilmselgelt olemas, kuid puudub tema kirjalik kinnitus. Seetõttu peate pöörduma tööandja poole kirjaliku järelepärimisega, milles selgitate, et töölepingut on lubatud muuta ainult poolte kokkuleppel, kuid teie oma nõusolekut andnud pole, ning nõuda, et tööandja tagaks teile töö teie seaduslikul töökohal.

Kui saate keeldumise, siis sellest saabki kinnitus tööandja seaduserikkumise kohta. Siis tekibki teil võimalus tööleping lõpetada Töölepingu seaduse paragrahv 91 alusel (tööandjapoolne rikkumine). See võimaldab teil saada tööturule ja toetust.   

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo tasuta õigusnõustamisele saab registreerida esmaspäeviti kell 9‒12 telefonil 672 0311.

Margarita Kornõševa,

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo nõunik

Foto: Kai Stachowiak / publicdomainpictures.net (CCO 1.0)