Mul on pretensioone! Ministrile, politseile, naabrile…

06/11/2017

Tasuta konsultatsioonidele, mida juristid pakuvad Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos, tulevad inimesed tihtipeale pretensioonidega kõige erinevamate organisatsioonide, asutuste ja isikute aadressil. Selgitusi neist mõningate kohta leiate käesolevast väljaandest.

Vastab Inimõiguste Infokeskuse jurist Jelena Karžetskaja.

Minul on pretensioon antikvaarile. Haigestusin ning mul oli vaja kalleid ravimeid. Pension on mul väike ja seepärast olin sunnitud viima isa ordenid ja kortiku antiigipoodi. Selle peremees lubas, et kannab 15 minuti jooksul minu pangakontole üle 2000 eurot. Ent kandis alles nädala pärast ja mitte kogu summat, vaid ainult 700 eurot. Kuidas ma saaksin kätte ülejäänu? Seda enam, et kaupmees keeldub ka neid asju mulle tagasi andmast. 

Teil tuleb kõigepealt vormistada kirjalik pretensioon kaupmehe nimele.

Seejärel on teil kaks varianti: kas esitada kohtule nõue ülejäänud summa väljamaksmiseks või pöörduda tarbijakaitseameti poole.

Kui neid kaht instantsi võrrelda, siis tarbijakaitseameti otsused on soovitusliku iseloomuga ning mitte keegi ei saa sundida neid täitma. Mina soovitaksin anda asi kohtusse.

Te võite taotleda endale tasuta riikliku advokaadi määramist. Nüüd on seda taotlust võimalik esitada kohtule ka vene keeles. Advokaat hakkab teie asjaga tegelema. Kohtuotsuse, mis tehakse kindlapeale teie kasuks, võite anda üle kohtutäiturile, kes nõuabki välja teie saamata jäänud raha.

Igaks juhuks pidage silmas, et kohtuliku nõude aegumistähtaeg on kolm aastat.

Minul on pretensioone kaitseministeeriumile. Mu abikaasa maeti Tallinna sõjaväekalmistule 46 aastat tagasi. Ma tahan, et mind pärast surma kremeeritaks, urn minu põrmuga aga maetaks tema kõrvale. Kaitseministeeriumist aga öeldi mulle, et sellel kalmistule enam matta ei saa. Kas see on tõepoolest nii?

Jah, see on nii. Lisaks sellele, et sõjaväekalmistu on nüüd kaitseministeeriumi jurisdiktsiooni all, on see ka ajaloomälestis, mis on allutatud sõjamuuseumile. Kalmistu on suletud. Nende sõdurite ja ohvitseride naisi, kes langesid lahingutegevuses või surid haavadesse, seadus sinna matta samuti ei võimalda.

Teil olevatest dokumentidest ilmneb, et muuseum on valmis korraldama teie mehe põrmu ümbermatmise, et pärast seda võiksite tema kõrval puhata ka teie. Ma saan nii aru, et see variant teid ei rahulda, kuid hauakohale sõjaväekalmistul te samuti loota ei saa.

Mul on pretensioone töötukassale. Viimase suunamisel töötasin ma ühe proovipäeva. Töö mind ei rahuldanud ning firma kandis mulle selle päeva eest tasu üle. Nädala pärast aga helistati mulle töötukassast ja kutsuti töötreeningule. Käisin seal kaks nädalat. Ja siis selgus, et mul ei olnud selleks õigust, sest ma ei olnud enam töötu. Tuli välja, et proovipäeval oli mind võetud arvele kui töötaja. Nüüd tahab töötukassa, et ma maksaksin kursuste eest raha, aga see ei ole üldsegi väike summa. Mina endal süüd ei näe. Mida peaksin tegema?

Alustame sellest, et niisuguseid nõudeid saab esitada ainult kirjalikult. Kui tagastamisnõue oli esitatud suuliselt, siis on teil täielik õigus sellele mitte reageerida.

Olles tutvunud teile esitatud nõudega, arvan ma, et teie puhul on tegemist töötukassa ametniku veaga. Tööturuteenuste ja -toetuste seaduses on ühelt poolt juttu töötukassa võimalusest nõuda ülemakstud raha tagastamist, kuid seal on täpselt öeldud, millistel juhtudel seda on võimalik teha. Teie kohta need ei käi.

Seepärast ei näe ma juriidilist alust kursuste eest raha tagasinõudmiseks ning teie saate selle nõude vaidlustada. Kõigepealt tuleb seda teha töötukassas ning hiljem, kui see on vajalik, pöörduda kohtu poole.

Minul on pretensioone politsei ja prokuratuuri töö kohta. Ma ostsin ametlikust esindusest auto ja lasin selle arvele võtta. Kui ma aga poole aasta pärast sõitsin tehnilisele ülevaatusele, selgus, et Bulgaaria on kuulutanud samasuguse auto tagaotsitavaks, kuna see olevat ärandatud. Meie politsei võttis kõigepealt minult auto ära, aga pärast, kui ma olin tõestanud oma ostu seaduslikkust, andis tagasi. Mina aga ei saa endiselt oma autoga sõita välismaale, seda müüa, võtta kaskokindlustust jne. Sealjuures on tehniline ekspertiis kinnitanud, et minu auto on tehase andmetega. Tuleb välja, et Bulgaarias on tagaotsitavaks kuulutatud selle kloon. Politsei ja prokuratuur on oma käed puhtaks pesnud ning soovitavad mul pidada läbirääkimisi otse bulgaarlastega, kuid neilt ei ole mul juba kolme aasta jooksul õnnestunud midagi saavutada. Kuidas ma selle asjaga üle surnud punkti saaksin liikuda? 

Auto saab ärandatud autode registrist kustutada ainult  see asutus, kes selle sinna on pannud. Antud juhul on tegemist Bulgaaria ja sealse prokuratuuriga. Eesti pool ei saa tõesti teha midagi muud kui esitada banaalseid pöördumisi bulgaarlaste poole. Bulgaaria struktuure saab mõjutada ainult Bulgaaria kõrgemalseisev struktuur.

Seepärast soovitan teile kui Eesti kodanikule kaasata oma probleemi lahendamisse Eesti välisministeerium ja Eesti saatkond Bulgaarias. Need organid on kohustatud aitama kaasa oma riigi kodanike huvide kaitsmisele välismaal, antud juhul Bulgaarias.

Avaldus tuleb esitada Eesti välisministeeriumile ja saatkonnale kirjalikult. Selgitage oma olukorda ning paluge kaitsta oma õigusi Bulgaaria territooriumil.

Minul on pretensioone meedikutele ja ametnikele. Umbes 20 aastat tagasi pandi mulle diagnoos, millega ma ei ole siiani nõus. Ma tahan invaliidsusest vabaneda, kuid minu linna arstid ja ametnikud ei taha sellest midagi kuulda. Mida ma saaksin teha? Kas näiteks oleks võimalik teha teises linnas läbi ekspertiis, mis aitaks vabaneda invaliidsusest? See diagnoos ei lase mul tööd leida, ei lase mul elada…

Teie diagnoos on vormistatud sotsiaalasutuste otsusega. Nüüd tegeleb töövõime taseme küsimustega töötukassa. Järelikult selleks, et midagi muuta, tuleb teil esitada avaldus teie elukoha järgsele töötukassa osakonnale ning paluda, et hinnang teie  tervise seisukorrale uuesti läbi vaadataks.

Töötukassa peab teie avaldust arutama ning korraldama niisuguse ümberhindamise. Kui selle tulemus teid ei rahulda, on teil õigus esitada vastuväide.  Sel juhul läheb teie tervisliku seisukorra hinnangu läbivaatamine üle Tallinna ning  teie edasine tegevus oleneb siis juba pealinna spetsialistide hinnangust.

Kui nemad ei leia alust teie kohalike arstide ja sotsiaaltöötajate otsuse tühistamiseks, siis jääb teile üle üks võimalus – pöörduda kaebusega oma tervisliku seisukorra hinnangu muutmiseks halduskohtusse. Koos kaebusega tuleb esitada taotlus kohtumeditsiinilise ekspertiisi määramiseks. Kohtuotsus on otseselt seotud selle ekspertiisi järeldustega. See kas tühistab töötukassa hinnangu või jätab selle jõusse.

Minul on pretensioone korteriühistule ja linnavõimudele. Olen elanud korterelamus juba palju aastaid ning taotlenud, et minu akende all lõigataks maha puude oksad või võetaks maha puud. Need varjavad pidevalt valguse, maja on niiske ja hallitab ning ma olen sunnitud elama sisselülitatud elektrivalgusega. Kirjalikud pöördumised linnaosavalitsuse ja korteriühistu juhatuse poole on viinud vaid selleni, et looduskaitse ja linnaosavalitsus tegid kahele puule ristikesed märgiks, et need puud tuleb maha võtta. Need aga on siiani oma kohal. Mida ma saaksin veel ette võtta, et see probleem lahendada? 

Soovitan teile pildistada neid ristikesi puudel ning esitada kaks kirjalikku järelepärimist. Üks looduskaitsele, teine aga linnaosavalitsusele. Neis järelepärimistes paluge selgitada, mispärast ei ole need puud siiani maha võetud ning millal seda kavatsetakse teha.

Kui vastused teid ei rahulda, on võimalik pöörduda halduskohtusse (riigilõiv kaebuse eest on 15 eurot) ning nõuda, et linn täidaks otsuse puude mahavõtmise kohta.

***

Vastab Inimõiguste Infokeskuse jurist Jelena Ježova.

Mul on pretensioone naabrile. Meie krundid on kõrvuti. Tema ostis maa minu tara taha ning nõuab, et ma kooskõlastaksin temaga oma iga metsaskäigu. Tema lehmi karjatatakse otse minu tara taga. Ma tahan teada, kas  mul on õigus mingile neutraalsele alale ja kas ma saan nõuda, et lehmad hoitaks mõistlikumal kaugusel?

Õigust neutraalsele territooriumile kui niisugusele teil ei ole. Ainus asi, mida soovitaksin teha, on sõlmida leping metsa ja põllu kasutamise kohta ning kirjutada sellesse selgelt, mida on teil õigus seal teha. Näiteks niita heina oma tara juures, kuid naabri poolt  käia seenel jne.

Koostage lepingu projektise ning andke see naabrile läbivaatamiseks. Te võite märkida sinna igakuise sümboolse summa tema maa kasutamise eest. Igal juhul on vaja saavutada kokkulepe.

Kui aga naabri krundi risustamine põhjustab näiteks uputuse teie krundil, tuleb esitada kaebus valla vastavatele ametnikele.

Minul on pretensioone  korteriühistule. Möödunud talvel kukkusin ma selle territooriumil, kuna kõnnitee oli jäätunud. Murdsin käeluu. Siini aga ei ole ma saanud ühistult selle eest hüvitist. Kuidas seda saavutada?

Dokumentidest järeldub, et korteriühistu on selle esimehe isikus teie nõudeavaldused kätte saanud, samuti traumat tõendavad meditsiinilised dokumendid. Ühistu juhatus on otsustanud, et teie argumendid ei ole põhjendatud ning seepärast keeldutakse teile ravikulusid hüvitamast.

Nüüd on teil igati alust pöörduda kohtu poole. Pidage aga silmas, et see on tsiviilhagi hüvitise nõudmiseks ning seepärast tuleb teil maksta riigilõivu. Kui teil on vaja juristi, siis kaasnevad sellega veel täiendavad kulud. Võite muidugi proovida vormistada kohtule avalduse tasuta õigusabi saamiseks.

Registreerimine tasuta juriidilistele konsultatsioonidele Yana Toomi büroos toimub esmaspäeviti kell 9 – 12.

Margarita Kornõševa, Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo nõunik

Foto: Kai Stachowiak / publicdomainpictures.net (CCO 1.0)